Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği

Taşımacılık mevzuatı.

Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği:

25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl)

08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik)

15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik)

26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete ( 3. Değişiklik)

09.09.2005 tarih ve 25931 sayılı Resmi Gazete (4. Değişiklik)

18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete (5. Değişiklik)

19.11.2006 tarih ve 26351 sayılı Resmi Gazete (6. Değişiklik)

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam , Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri faaliyetleri yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar. Ancak, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir. Uluslararası anlaşmalar ile sıkıyönetim, savaş hali ve olağanüstü hal durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Karayolu Taşıma Kanununda belirtilen tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu, Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, Ambar: Eşyanın kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri, Antrepo: Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yeri, Ara durak: Düzenli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri, Çekici: Römork ve yarırömorkları çekmek için imal edilmiş olan ve eşya veya yük taşımayan motorlu taşıtı, Dağıtıcı: Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapacak gerçek ve tüzel kişileri, Depo: Eşyanın açık veya kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri, Eşya/kargo terminali: Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen özellikleri haiz ve taşımacılar ile eşya/kargo gönderenlere hizmet veren yapı veya tesisi, Gabari: Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri, Geçici depolama yeri: Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri, İkili taşıma: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya taşımalarını, İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını, Kamu hizmeti sözleşmesi: Kamuya yeterli ulaştırma hizmeti sunulması amacıyla, Bakanlık ile yetki belgesi sahipleri arasında yapılan anlaşmayı, Kamu hizmeti yükümlülüğü: Herhangi bir yetki belgesi sahibinin normal ticari şartlarda veya ölçülerde üstlenemeyeceği, ancak, kamuya yeterince ulaştırma hizmeti verilmesi amacıyla, Bakanlığın talimatı üzerine yerine getirilmesi gereken yükümlülüğü, Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları, Kargo tasnif ve aktarma merkezi: Kargo taşımalarında indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma, tasnif ve dağıtım hizmetlerinin yapıldığı yeri, Lojistik işletmecisi : Taşımacılık faaliyetinin yanısıra; bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri, Mali yeterlilik: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin kurulmasını, iyi yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli mali kaynaklara sahip olmayı, Mesleki saygınlık: Ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, Mesleki yeterlilik : Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı, Mesleki yeterlilik belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunanların yine bu yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilecek belgeyi, Mesleki yeterlilik eğitimi : Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimi, Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı, Orta Düzey Yönetici (ODY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri, Oto kiralama işletmecisi: Müşterilerine ticari amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 ve daha az koltuk kapasitesine sahip yolcu taşımaya mahsus taşıtları yurtiçinde ve/veya uluslararasında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeye dayanan bir bedel karşılığı ve belli bir süre için kiraya vermek şeklinde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişileri, Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, Otomobil: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 8 koltuk kapasitesine sahip olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, Özel izin belgesi: Taşımalarda geçiş belgesi aranmadan, geçiş belgesi yerine geçmek üzere ve Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plakalı taşıtlara verilen belgeyi, Özmal taşıt: Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıtları, Posta gönderisi: Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından taşınmak üzere, belirli bir form altında haberleşme niteliğindeki gönderileri, kitap numunelerini, katalogları, gazeteleri, süreli yayınları, dosyaları ve posta kolilerini, Römork: Motorlu taşıtla çekilen, insan, eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı, Sevk irsaliyesi: Yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için, gönderen tarafından düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi, Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtları, Sürücü: Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, Şehiriçi taşıma: Belediye sınırları ile mücavir alanı dahilinde yapılan taşımaları, Şube: Bir yetki belgesi sahibinin merkezi işyeri adresi dışındaki kendisine ait birimini, Taşıma hattı: Düzenli yolcu taşımacılığında, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini, Taşıma güzergahı: Taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu, Taşıma irsaliyesi: Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi, Taşıma işleri organizatörü: Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyecek tüzel kişileri, Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte belirlenen şartları ihtiva eden belge ile bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını, Taşıt belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi, Taşıt kartı: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi, Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluşan aracı, Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan taşımaları kapsayan yolcu veya eşya taşımalarını, Ücret tarifesi: Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi, Üçüncü ülke taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları, Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri, Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın veya yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku, Yetki belgesi: Bu Yönetmeliğin kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi, Yolcu bileti: Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi, Yolcu terminali: Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen özellikleri haiz ve taşımacılar ile yolculara hizmet veren yapı veya tesisi, Yurtiçi taşıma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taşımaları, Zaman tarifesi: Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşıma Faaliyetlerinde Genel Kural, Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Taşıma Faaliyetlerinde Genel Kural Madde 5- Taşıma faaliyetleri, ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, genel sağlık, fert, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir. Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Madde 6-Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin; a) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur. b) Yetki belgesi alınabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartlara sahip olunması şarttır. Yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz. Uluslararası Taşımalarda Geçiş Belgesinden Muaf Tutulacak Taşımalar Madde 7- Aşağıdaki uluslararası taşımalarda geçiş belgesi aranmaz. a) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar, b) Ambulans taşımaları, c) Cenaze taşımaları, d) Doğal afetler başta olmak üzere, acil durumlarda, ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taşınması, e) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları, f) Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar, g)Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları. Uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır. Yetki Belgesi ve Taşıma Hatlarının Sınırlandırılması Madde 8- Taşımacılık faaliyetinde bulunanların sayısı, yolcu, eşya veya yük kapasitesi, bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergahlarında, plaka tahdidi dahil sınırlamalar, kısıtlamalar ve süreli/geçici düzenlemeler getirebilir. Tehlikeli Maddelerin ve Tehlikeli Atıkların Taşınması Madde 9- Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını bu husustaki mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır. Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli yük taşıyan taşıtlarının taşıyacakları tehlikeli yükün özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz ederek, ilgili mercilerden bu taşımalar için ayrıca izin almakla yükümlüdür. Taşıma Hizmeti Madde 10-a) Yetki belgesi sahipleri, iştigal alanlarına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkansız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. b)Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

İKİNCİ KISIM

Yetki Belgesi Türleri, Yetki Belgesi Almak İsteyenlerin İbraz Etmek Zorunda Olduğu Belgeler ve Sorumluluk

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi Türleri, Yetki Belgesi Almanın Genel ve Özel Şartları

Yetki Belgesi Türleri Madde 11- Yetki belgesi türleri aşağıda gösterilmiştir. A Yetki belgesi: Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. A1 Yetki belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara, A2 Yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara, A3 Yetki belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara, verilir. B Yetki belgesi : Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. B1 Yetki belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara, B2 Yetki belgesi: a)Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara, B3 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir. C Yetki belgesi : Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. C1 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, C3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara, verilir. D Yetki belgesi: Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. Dl Yetki belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara, D2 Yetki belgesi: a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara, D3 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir. E Yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. El Yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara, E2 Yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara, verilir. F Yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. Fl Yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, F2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir. G Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. G1 Yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, G2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, G3 Yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, G4 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir. H Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. H1 Yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara, H2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara, verilir.

K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,

K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

L Yetki belgesi : Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. L1 Yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, L2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir. M Yetki belgesi: Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. M1 Yetki belgesi: İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapacaklara, M2 Yetki belgesi: Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, M3 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, verilir. N Yetki belgesi: Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. N1 Yetki belgesi: İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, N2 Yetki belgesi: Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir. P Yetki belgesi: Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. P1 Yetki belgesi: İl sınırları içinde dağıtım yapacaklara, P2 Yetki belgesi: Yurtiçinde dağıtım yapacaklara, verilir. R Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. R1 Yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir. T Yetki belgesi : Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır. T1 Yetki belgesi : Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara, T2 Yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara, T3 Yetki belgesi : Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir. Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Genel Şartları Madde 12 - Yetki belgesi alabilmek için; a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları, c) Yetki belgesi talep eden; Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları, d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmaları,

e) B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar hariç olmak üzere;

1) B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

2) A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

f) İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve iyi yönetilmesini sağlamaya yönelik olarak yetki belgesi türlerine göre bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen gerekli kapasite veya tonaj şartlarına ve mali yeterlilik değerlerine sahip olmaları, g) Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları, şarttır. Türkiye’ de taşımacılık faaliyetinde bulunacak T.C. vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” hükümleri ile bu Yönetmeliğin belirlediği diğer şartları yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki belgesi verilir. Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları Madde 13- — Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları belge türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.

A Türü yetki belgeleri için;

a) A1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobil ile 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, b) A2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal ticari otomobil ile 40 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, c) A3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 adet özmal ticari taşıt ile 80 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır. Ayrıca, A1, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir. A3 yetki belgesi sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin asgari şartları, Bakanlıkça belirlenir ve sözleşmeler Türkçe ve İngilizce yapılır. A2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın A1 yetki belgesini de alabilirler. B Türü yetki belgeleri için; a) B1 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 adet koltuk kapasitesi ile 100 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması, 2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olması, 3) Herhangi bir ülkenin en az bir taşımacısıyla o ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış, Bakanlıkça şekil ve şartları belirlenen düzenli hat sözleşmesine sahip olması, şarttır.

B1 yetki belgesi sahiplerinden;

150-200 özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 2 adet taşıma hattında, 201-250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 3 adet taşıma hattında, 251-350 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 4 adet taşıma hattında, 351-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 6 adet taşıma hattında, 501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar sınırsız taşıma hattında, düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler. Yetki belgesi sahibinin, bir ülkeye yönelik hatlarda yapacağı birden fazla seferler için, faaliyette bulunacağı hattın mesafesi veya uzunluğu, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı ve sefer başına ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük ve/veya haftalık toplam sefer sayısı belirlenir. B1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın B2, D1 ve D2 yetki belgelerini de alabilirler. b) B2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüs ile 50 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. B2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de alabilirler. c) B3 yetki belgesi almak için başvuranların; kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

C Türü yetki belgeleri için;

a) C1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta sahip olmaları şarttır. b) C2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 birim olmak üzere, toplam 300 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 100 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. C2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3 yetki belgesi alabilirler. c) C3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 3 adet olmak üzere toplam 50 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 25 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. D Türü yetki belgeleri için; a) D1 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 adet koltuk kapasitesi ile 60 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, 2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları, 3) Taşımacıların kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için ara durak tanımına uygun bir yere sahip olmaları, şarttır.

D1 yetki belgesi sahiplerinden;

150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 4 adet taşıma hattında, 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 6 adet taşıma hattında, 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 8 adet taşıma hattında, 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 10 adet taşıma hattında, 501-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 20 adet taşıma hattında, 1001 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar sınırsız taşıma hattında, düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler. D1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de alabilirler. b) D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesi ile 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. c) D3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır. E Türü yetki belgeleri için; a) E1 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) İlgili kamu kurum ve kuruluşu adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli ticari otobüs olmak üzere toplam 100 adet koltuk kapasitesi ile 60 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, 2) Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin veya acentesinin seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarında en az bir tane müstakil yolcu terminaline veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına, 3) Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin, ara duraklarda taşımacının yolcu alıp taşıta bindirebilmesi için taşımacının kendisine veya acentesine ait yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yere, sahip olması şarttır. E1 yetki belgesi sahipleri uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunamazlar. b) E2 yetki belgesi almak için başvuranların, ilgili kamu kurum ve kuruluşu adına kayıt ve tescil edilmiş en az 8 birim olmak üzere toplam 200 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 70 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. F Türü yetki belgeleri için; F1 ve F2 yetki belgesi alabilmek için başvuranların; a) Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı D1, E1, B1 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına, b) F1 yetki belgesi için, D1 ve E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2 bin Yeni Türk Lirası, il ise 6 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, c) F2 yetki belgesi için, B1, D1 veya E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır. Yolcu taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır. F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler. F1 ve F2 yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar. Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunan F1 yetki belgesi sahiplerinden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz. Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlamak zorundadırlar.

G Türü yetki belgeleri için;

a) G1, G2, G3 ve G4 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) G1 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca L1, N1 ve N2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine, 2) G2 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca C2, L2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine, 3) G3 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine, 4) G4 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca M3 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine, 5) G1 ve G2 yetki belgesi almak isteyenlerin; yetki belgeleri süresince en az 30 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, 6) G3 ve G4 yetki belgesi almak isteyenlerin; yetki belgeleri süresince en az 20 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, sahip olmaları şarttır. b) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri ise, en fazla 2 adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilir. c) G1 yetki belgesi sahipleri, N1 ve N2 yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece bir N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi ile sözleşme yapamaz. d) Belediye/Büyükşehir belediyesi mücavir alanı dışındaki köy, kasaba, belde ve ilçelerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerin, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 7 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, ayrıca M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biriyle yapılan bir acentelik sözleşmesine sahip olmaları şarttır. e) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlamak zorundadırlar. f) Eşya taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.

H Türü yetki belgeleri için;

H1 ve H2 yetki belgesi almak için başvuranların; a) H1 yetki belgesi için 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, b) H2 yetki belgesi için 40 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, c) Bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına, sahip olmaları şarttır.

K Türü yetki belgeleri için;

a) K1 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta, c) K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.

L Türü yetki belgeleri için;

a) L1 yetki belgesi almak için başvuranların;

1) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olması, 2) Bu işe elverişli, en az 1000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olması, 3) İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 150 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması, şarttır. L1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın K3 yetki belgesini alabilir.

b) L2 yetki belgesi almak için başvuranların;

1) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 150 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olmaları, 2) Bu işe elverişli en az 2500 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olmaları, 3) İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 300 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, şarttır. L2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3 yetki belgesi alabilirler. M Türü yetki belgeleri için; a) M1 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az üç adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 12 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, 2) Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına, sahip olmaları şarttır. b) M2 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 250 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 2) Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları, 3) Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır. c) M3 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 2) Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, 3) Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması, şarttır. M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır. N Türü yetki belgeleri için; a) N1 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 15 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 2) Merkezde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır. b) N2 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş istiap hadleri toplamı 100 ton olan en az 10 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 50 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 2) Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde üç coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 6 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları, 3) Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır. P Türü yetki belgeleri için; a) P1 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) 12 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 2) Bu işe elverişli 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, istifleme ile depolama ve benzeri hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, 3) En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları, 4) En az 5 adet kendi adına kayıtlı iki tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olmaları, şarttır. b) P2 yetki belgesi almak için başvuranların; 1) 125 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması, 2) Aynı unvanla, şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması, 3) Merkezde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olması, 4) En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olması, 5) En az 30 adet kendi adına kayıtlı iki tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olması, şarttır. P2 Yetki belgesi sahipleri, yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde M türü ve K1 yetki belgesi sahiplerinin imkan, kabiliyet ve kapasitelerinden yararlanabilirler. R Türü yetki belgeleri için; a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 150 bin Yeni Türk Lirası olması, şarttır. b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 300 bin Yeni Türk Lirası olması, şarttır. T yetki belgesi almak için başvuranların; a) Sermayelerinin T1 yetki belgesi için en az 300 bin Yeni Türk Lirası, T2 ve T3 yetki belgeleri için en az 100 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır. b) Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bütün yetki belgesi türleri ile ilgili sermaye ve işletme sermayesi miktarlarını günün şartlarına göre düzenleyebilir. 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün tekelinde bulunan gönderilerin taşınması ve dağıtımı, bu Yönetmelik kapsamındaki yetki belgeleriyle yapılamaz. Terminal mülkiyetinin terminal işletmecisine ait olması halinde yukarıdaki teminat mektubu şartı aranmaz. Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler Madde 14- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibrazı zorunludur. a) Başvuru dilekçesi, b) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Başvuru Formu”, c) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişilerin/personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri, d) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicili gazeteleri, e) Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge, f) Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri, g) Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış “Acentelik Sözleşmesi”, h) Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin aslı, ı) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen ücretlerin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu. Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kuruluşlarından (a), (b), (f), ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ile (c) bendindeki belgelerden sadece imza sirküleri istenir. B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep edenlerden, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgelerini ibraz etme şartı aranmaz. Belge Ücretleri Madde 15- Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından bu Yönetmelik ekindeki ücret tarifesinde gösterilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 15'i alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen belgelerden ve şube/şubeler için düzenlenen belgelerden ise ücret alınmaz. Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yasal mücbir sebepler hariç, yetki belgesinin iptali, geçersiz sayılması veya süresinin bitiminde, zayii olduğu beyan edilerek Bakanlığa iade edilmemesi durumunda yeniden herhangi bir faaliyet için talepte bulunulması halinde talep edilen yetki belgesi ücreti % 50 fazlasıyla alınır. Her ne sebeple olursa olsun düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretlerinin iadesi talep edilemez ve ücretler hiçbir şekilde geri ödenmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar ve Taşıtlarda Aranacak Şartlar

Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar

Madde 16- 17 nci maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, yurt içinde ve uluslararası taşımalarda kullanılacak bütün taşıtlar;

A) Yurt içi yolcu taşımalarında,

a) A1, A3, D3 ve E1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler. b) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri, 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

B) Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında,

a) K1, K2, K3, E2, P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, b) L1 yetki belgesi sahipleri, 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının elli katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek, c) M1 ve M2 yetki belgesi sahipleri, 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının on katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek, d) N1 ve N2 yetki belgesi sahipleri, 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının yirmi katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

C) Uluslararası yolcu taşımalarında,

a) A2, A3, B3 ve E1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları uluslararası taşımalarda kullanabilirler. b) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri, 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. D) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında, a) C1, C3 ve E2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, b) C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri, 1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 2) Avrupa’ya yönelik taşımalarda, sahip oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar, Avrupa’ya yönelik olmayan taşımalarda sahip oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Taşıt belgelerine kayıt ettirilecek sözleşmeli taşıt sayıları C2, L2 ve M3 yetki belgeleri için herhalükarda özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde özmal ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama tarihinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi zorunludur. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden düşülür. Herhangi bir yetki belgesinin eki taşıt belgesine, sözleşmeli taşıt kayıt ettirmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, en az 3 adet taşıta sahip olmaları şarttır.”

Taşıtların Yaşı, İstiap Haddi ve Niteliği

Madde 17 – Taşımalarda kullanılacak taşıtların yaşı, istiap haddi ve niteliğinin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. a) Yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtlar: 1) Yolcu taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 8 yaşından büyük olmaması şarttır. Ancak, A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 5 yaşından büyük olamaz. Diğer taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine en çok 16 yaşına kadar kaydedilir. Ancak, 16 yaşından büyük taşıtlar, otomotivle ilgili teknik bölümleri olan üniversitelerce verilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak teknik yeterlilik raporuna göre 20 yaş dahil kullanılabilir 2) Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otomobillerde sürücüsü dahil 4 koltuk, otobüslerde sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden az olmaması gerekir. Ancak, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 8 yaşından büyük olamaz. Ayrıca; A1 ve D1 yetki belgesi sahipleri hariç, yurtiçi yolcu taşımalarında sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha daha düşük, en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan ticari taşıtlar özmal veya sözleşmeli olarak taşıt belgesine kaydedilebilirler. Bu şekilde kaydedilen özmal taşıtlar sözleşmeli taşıt kullanım oranında, 8 yaş dahil daha küçük olanlar ise asgari koltuk kapasitesi hesabında dikkate alınır. b) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında kullanılacak taşıtlar: 1) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından; diğer taşıtların ise 22 yaşından büyük olmaması şarttır. 2) Eşya ve kargo taşımaya mahsus her türlü taşıt ile otomobiller, taşıt belgesine kaydedilebilir. Ancak otomobiller asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz. 3) P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine iki tekerlekli motorlu taşıtlar da kaydedilebilir. c) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında kullanılacak taşıtlar: 1) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 12 yaşından; diğer taşıtların ise 20 yaşından büyük olmaması şarttır 2) Eşya ve kargo taşımaya mahsus her türlü taşıt ile otomobiller, taşıt belgesine kaydedilebilir. C2, C3 ve L2 yetki belgesi türleri için istiap haddi 3,5 tondan az olan taşıtlar ile otomobiller; diğer tüm yetki belgesi türleri için ise otomobiller asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz. 3) Oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez. d) Taşıtlarla ilgili diğer hususlar: Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. “Kamyon tek başına veya trafik tescil belgesinde römork takabilir” ifadesi varsa römorku ile birlikte, çekiciler ise yarı römorkları ile birlikte bir birim taşıt sayılır. Çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar asgari kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınır. Taşıtların bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup-olmadığı öncelikle motorlu araç tescil ve trafik belgelerindeki yazılı bilgilere göre tespit edilir. Bakanlık, gerek görmesi halinde taşıtın fabrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında, ayrıca bilgi ve belge isteyebilir. B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 yetki belgesi türleri için ihtiyari olmak üzere, taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur. İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılacak taşıtlarda, bu hususların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde belirtilmesi veya belgelendirilmesi gerekir. Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarında kullanacağı taşıtların, bu Yönetmelik ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması ve buna göre taşıma yapılması zorunludur. Eşya taşımalarında kullanılacak taşıtların, kapalı kasa, tenteli veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması zorunlu olan eşyanın, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenmesi ve bağlanması zorunludur. Taşıtların Sadece Bir Yetki Belgesine Kayıtlı Olma Zorunluluğu Madde 18– a) Gerçek ve/veya tüzel kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinde kayıtlı ise bir başka yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt ettirilmek için beyan edilemez. b) İlk başvuruda, bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartlar gereği, Bakanlığa ibraz edilen bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu değişikliğin yetki belgesi alınmadan önce Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Unvan Yazdırma, Haberleşme Cihazı ve Boyun Korsesi Bulundurma Zorunluluğu Madde 19–a) A3 Yetki belgesi sahipleri dışındaki yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları taşıtların karoserinin en az iki yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetleri sırasında kullanacakları ve taşıtları üzerine yazdıracakları kısa unvanları ile kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa beyan etmek ve bunları taşıtlarının karoseri üzerine yazdırmak zorundadırlar. Aynı kısa unvan ve logo, amblem ve benzeri işaretler birden fazla gerçek ve tüzel kişilerce kullanılamaz. b)Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esnasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur. c) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur. Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Madde 20- Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu hususa aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine ait taşıtların terminallere, yükleme veya boşaltma noktalarına giriş, çıkışlarına, sınır kapılarından ise çıkışlarına, bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilen yetkili görevliler tarafından izin verilmez. Yolcuların ve eşyaların uygun yerlerde indirilmesine ise izin verilir. Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresi, taşıtın markası, cinsi, modeli, plakası ve rengi yazılır. Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar Madde 21- a)Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ticari taşıtlarını, yetki belgesinden düşümünü yapmadan sözleşmeli taşıt olarak diğer bir yetki belgesi sahibine kullandıramazlar. b) Taşıtını bir yetki belgesi sahibine sözleşme ile bağlayan taşıt sahipleri bu sözleşme feshedilmedikçe bir başka yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar. Buna aykırı davranan taşıt sahiplerinin taşıtları bir ay süreyle parka çekilir ve faaliyetine izin verilmez. c) Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşme bedellerinin günün ekonomik şartlarına uygun olması zorunludur. Asgari sözleşme tutarları her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenir. Bu asgari tutarlara uygun olmayan sözleşmeler reddedilir. d) Yetki belgesi sahipleri arıza, kaza ve benzeri durumlarda diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ticari otobüs, kamyon, çekici, yarırömork ve römorklarını geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Ancak, bu durumu en geç yedi iş günü içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki Belgesi Sahiplerinin Sorumluluğu Madde 22- a)Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara, bu Yönetmelik ve diğer mevzuata, bu konuda Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere, yetki belgesi sahibi ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz, grup yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları ise taşıma senetsiz yapılamaz. b) Yetki belgesi sahibi, kendi adına acentesinin acentelik sıfatıyla bu Yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. c) Yetki belgesi sahibi, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Eşya gönderenler ve yolcular da taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. d) Eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi olanlar, eşya ve kargoları teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, eşyanın ve kargonun tamamı veya kısmen kaybından, hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten sorumludurlar. e)Yetki belgesi sahipleri, çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır. f) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar. Promosyonlu bilet satışı yapamazlar. g) Yolcu taşımacıları, sürücülerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek, yol ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Seyahat esnasında sürücüler ses ve görüntü cihazlarının yönetimini yapamazlar. Bu iş diğer yardımcı personel tarafından yapılır. h) Acenteler, taşıma işleri komisyoncuları ve taşıma işleri organizatörleri; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. ı) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa beyan ettikleri merkez ve şube adreslerinde yürütmek zorundadırlar. Bakanlığa beyan edilmeyen yerlerde faaliyette bulunulamaz i) Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere D1 ve/veya B1 yetki belgesi alanların, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait bir internet sitesi kurması, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmesi, kurulacak sitede hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile yetki belgesi sahiplerinin her türlü iletişim ve benzeri bilgilerinin yer alması zorunludur. Yetki belgesi sahiplerinin sorumluluğu ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır. Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü Madde 23- a)Yetki belgesi sahibi, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu, eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. b) Yetki belgesi sahibi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli sürücü ve hizmetli personel ile sefere göndermek, sürücülerin sürücü belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurmak zorundadır. Taşıt kartları olmayan taşıtları yolcu, eşya ve kargo taşımak amacıyla kullanamaz. Bu Yönetmelikte istenilen sigortaları bulunmayan taşıtları trafiğe çıkaramaz. c)Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. d)Eşya ve kargo taşımalarında ayrıca, taşıma senedindeki hükümler saklıdır. e)Yetki belgesi sahipleri, eşya ve kargo taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir süre taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içerisinde eşyayı veya kargoyu yerine ulaştırmak zorundadırlar. f) Yetki belgesi sahipleri, altışar aylık süre ile yılda iki kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. g) Yetki belgesi sahipleri tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek, içecek, mendil, kolonya ve benzeri maddelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun bir şekilde olması zorunludur. h) Yetki belgesi sahipleri 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uymak zorundadırlar. i) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan asgari sayıdaki kişileri/personeli faaliyetleri süresince istihdam etmek zorundadırlar. j) Yetki belgesi sahipleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi kişilerin bu belgelerini görevleri sırasında yanlarında bulundurmalarını ve yapılacak denetimlerde ibraz etmelerini sağlamak zorundadırlar. Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüğü ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır. Trafik Güvenliği ile İlgili Yükümlülük Madde 24- Emniyet Genel Müdürlüğü, bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterenlerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların, karıştığı yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını, kaza raporlarının bir örneğiyle birlikte Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu kaza raporlarında, taşıt sürücüsünün % 50 ve üzerinde asli kusurlu olması halinde, Bakanlık, her kaza ile ilgili olarak yetki belgesi sahiplerini yazılı uyarır. Yetki belgesi sahipleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Yetki belgesi sahipleri bu kazalar sonunda yargılama olmuş ise, kesinleşmiş yargı kararını otuz gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Acentelik Yapanların Sözleşme Yapma Sorumluluğu Madde 25- Acenteler, adlarına bilet satışı ve taşıma senedi gibi sözleşmeler tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Acentelik yapan yetki belgesi sahipleri, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler. Gönderenin, Yolcunun, Sürücü ve Hizmetlilerin Sorumluluğu Madde 26 – Gönderen, gönderilerini, yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve diğer ilgili mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmek zorundadır. Gönderen, eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası ile diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak her türlü sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Yaparsa, gönderenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olur. Yetki belgesi sahibi bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimlerinin görevlileri huzurunda eşyayı kontrol ettirebilir. Kontrolle ilgili bir tutanak düzenlenir. Uluslararası eşya taşımacılığı yapan yetki belgesi sahibi, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) hükümlerine uygun olarak eşyayı veya yükü kontrol ettirebilir. Gönderen, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşyayı, yükü veya kargoyu gönderemez, yetki belgesi sahipleri de bunu taşıyamaz. Yolcular, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihazı kullanamaz. Taşıt sürücüsü ve yolculara hizmet eden görevliler; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalıştırılan ve kullanılan taşıtların karıştıkları trafik kuralları ihlallerinde uygulanacak trafik para cezalarının öncelikli olarak sürücülere ve taşıtı kullananlara düzenlenmesi,verilmesi ve kesilmesi esastır. Bu mümkün olmazsa, yetki belgesi sahipleri tarafından bu cezalar ödendikten sonra sürücülerden ve taşıtı kullananlardan tahsil edilebilir. Gönderen, gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiliğin Bakanlıktan alınmış yetki belgesi olup olmadığını kontrol etmek/ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, Bakanlıktan gönderileri ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunamaz. Kamu Hizmeti Sözleşmesi Madde 27- Bakanlık, toplumsal ihtiyaçlar ve çevre faktörleri dikkate alınarak yeterli ulaştırma hizmeti sağlanması amacıyla, ya da göç, doğal afet, toplumsal ihtiyaçların oluşması ve benzeri hallerde, belli yolcu ve eşya gruplarına özel ücret ve zaman tarifeleri ile güzergah uygulanması suretiyle yetki belgesi sahiplerine kamu hizmeti yükümlülüğü getirerek bunlar ile Kamu Hizmeti Sözleşmesi akdedebilir. Ancak, Kamu Hizmeti Sözleşmesinde yer alan hükümler, aynı hizmeti gören diğer yetki belgesi sahipleri aleyhine veya lehine sonuçlar doğuramaz. Bu yükümlülük, işletme, taşıma ve tarife yükümlülüğünü kapsar. İşletme yükümlülüğü, yetki belgesi sahiplerinin taşıma hizmetleri ile ilgili süreklilik, düzenlilik ve yeterlilik hususlarında belirlenmiş standartların sağlanmasına yönelik olarak getirilen işletme yükümlülüğünü, Taşıma yükümlülüğü, yetki belgesi sahiplerine kamu hizmeti yükümlülüğü olarak getirilen yolcuları ve eşyayı öngörülen rayiçlerde ve öngörülen şartlara tabi olarak taşıma yükümlülüğünü, Tarife yükümlülüğü, özellikle bazı yolcu gruplarına, bazı eşya ve kargo türleri veya bazı güzergahlar için, yetki belgesi sahiplerinin ticari çıkarları ile uyuşmasa da Bakanlık tarafından tespit edilmiş ve onaylanmış tarifelere uyma yükümlülüğünü, kapsar. Getirilen işletme, taşıma veya tarife yükümlülüğünden dolayı ilgili yetki belgesi sahiplerinin ekonomik açıdan zarar görmesi durumunda, sözkonusu yetki belgesi sahipleri kamu hizmetinin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasına veya önemli değişiklikler yapılmasına yönelik olarak Bakanlığa başvurabilir. Bu talep, Bakanlığa en az doksan gün önceden ihbarlı olarak bildirilir. Bakanlık, sözkonusu hizmetin ihbar tarihinden itibaren bir yıl kadar sürdürülmesi konusunda ısrar edebilir ve bunu ihbar süresinin bitiminden en az otuz gün önce ilgili yetki belgesi sahibine bildirir. Bakanlık, bu tür ihbarlı talep yapılması halinde, getirdiği kamu hizmeti yükümlülüğünden feragat edebilir. Bakanlık, bu tür ihbarlı taleplerde kararlarını, işletme ya da taşıma yükümlülükleri sözkonusu olduğunda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde, tarife yükümlülükleri bakımından ise altı ay içinde alır. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu hükümleri saklıdır. Hizmetten Yararlananların Hakları Madde 28- Bu Yönetmelik ile düzenlenen yetki belgesi sahiplerinin bütün faaliyetleri ve hizmetlerinden yararlananlar, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanan tüketicinin korunması haklarına sahiptirler. Hizmeti veren yetki belgesi sahipleri de bu konuda hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetki Belgelerinin Verilmesi, Süresi, Kullanılışı, Şartların Kaybedilmesi, Belgelerin Yenilenmesi ,Tahrifat ve Belgelerin Geri Alınması

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgelerinin Verilmesi, Kullanılışı ve Şartların Kaybedilmesi

Yetki Belgelerinin Verilmesi Madde 29- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıkça verilecek örneğe uygun Başvuru Formunu doldurarak bu Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek verilir. Ancak B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep edenler dışındaki adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez. Bir yetki belgesi almak için ibraz edilmesi gerekli belgelerden, Bakanlığın uygun bulması halinde diğer bir yetki belgesinin alınmasında da tamamlayıcı belge olarak yararlanılabilir. Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kaydedilir. Taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için taşıt kartı düzenlenerek verilir. Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından Bakanlığa yapılan başvuru, yenileme, değişiklik ve benzeri her türlü müracaat sırasında beyan ettikleri bilgiler ve verdikleri belgeler hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli inceleme ve araştırma yapılır. Yetki Belgelerinin Süresi Madde 30- Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin süresi beş yıldır. Bakanlık, uluslararası taşımalarda ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde bu beş yıllık süreyi daha az veya daha çok tutabilir. Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde, birden fazla yetki belgesi alabilirler. Belgelerin Kullanılışı ve Devredilemeyeceği Madde 31- Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Ancak; a) Yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamak zorundadır. b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; birinci derecedeki yakınları arasında veya yetki belgesi aldıkları tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olmaları kaydıyla, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi yeni gerçek veya tüzel kişilik adına el değiştirebilir. Eğer yetki belgesi sahibine Yönetmeliğin Geçici Maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içinde Yönetmelikte ön görülen yetki belgesi alma şartlarını sağlamak zorundadır. Bir yıl içerisinde şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir. Bilgi ve Belge Verme ile Tebliğ ve Genelgelere Uyma Zorunluluğu Madde 32 – Yetki belgesi sahipleri; a) Bakanlık ile denetim/inceleme yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. b) Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere aykırı hareket edemez. c) Bakanlıkça yayımlanan genelgelere aykırı hareket edemez. Kapasite Düşümü Nedeniyle Yetki Belgesi Alma Şartlarının Kaybedilmesi ve Buna İlişkin Süreler Madde 33-Yetki belgesi sahipleri: a) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya 43 üncü maddeye aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu bu Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde, kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, doksan gün içerisinde yeni taşıt veya taşıtlarla eksik kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. c) Bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapmaları halinde bu hususu satış tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirmek ve altmış gün içerisinde de bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. d) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz. Bu maddede yer alan süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde bu süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgelerinin Yenilenmesi Belgeler Üzerinde Tahrifat

Yetki Belgesi Yenilenmesi Madde 34- Yetki belgesinin yenilenmesi için; a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Ayrıca, yenileme ücretinin süresinde Bakanlık ilgili hesaplarına yatırıldığının belgelenmesi de yazılı müracaat olarak kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik şartları ile diğer şartlar uygun ise yetki belgesi, eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir ve onbeş gün öncesinden itibaren yetki belgesi sahibine veya yetkili vekiline elden verilir veya kanuni adresine taahhütlü posta ile gönderilir. b)Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir. c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on iş günü içinde ilgili kurumlara bir yazı ile bildirilir. Ayrıca bu yazının bir örneği de bilgi ve gereği için yetki belgesi sahibine gönderilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Bakanlığa iade etmek zorundadır. Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

Belgeler Üzerinde Tahrifat Yapılması

Madde 35- Bakanlıkça verilen her türlü belge üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahiplerine Kanunun 26/j maddesine göre idari para cezası verilir. Para cezası verilmesinden sonra Kanunun 27 nci maddesi gereğince yetki belgesi sahipleri ve bunlara yardımcı olanlar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına en geç otuz gün içerisinde suç duyurusunda bulunulur. Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen taşıt belgesi ve taşıt kartları ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen izin belgelerinin sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde temin ederek kullanmak isteyen yetki belgesi sahiplerine 20 ihtar verilir; ayrıca, yetki belgesi sahipleri ve bunlara yardımcı olanlar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına en geç 30 gün içerisinde suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgelerinin Geri Alınması ve Buna Bağlı İptal Yetki Belgelerinin Geri Alınması ve Buna Bağlı İptal Madde 36- a)Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler. b)Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere iki yıl süreyle devam ettirebilirler. Yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara bu iki yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu iki yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır. c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, Bakanlığın bilgisi olduğu tarihten itibaren yetki belgesi iptal edilir. İlk Belge Alınmasındaki Şartların Uygulanması Madde 37- Her ne sebeple olursa olsun yetki belgeleri bir yıl veya daha fazla süreyle iptal edilenlerin yeniden yetki belgesi talep etmeleri halinde ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır. Yetki belgesi bir yıldan az bir süreyle iptal edilenlerin, iptal süresinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde yetki belgesi Bakanlıkça iade edilir. Ancak, iptal süresinin bitiminden itibaren otuz günlük süre içerisinde herhangi bir yazılı talepte bulunulmaması halinde, yetki belgesi Bakanlıkça geçersiz sayılır ve durum yetki belgesi sahibine bildirilir . Bu otuz günlük sürenin bitiminden sonra müracaat ederek yeniden yetki belgesi talep edenlerden, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Ücret ve Zaman Tarifeleri ve Bu Tarifelere Uyma Zorunluluğu

BİRİNCİ BÖLÜM

Ücret ve Zaman Tarifeleri

Ücret Tarifeleri Madde 38- a)Düzenli yolcu, eşya ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlığa bildirilerek ’’Görülmüştür ’’ şerhinin alınması zorunludur. b) Yetki belgesi sahipleri, ücret tarifelerine uymak zorundadırlar. c) Tarifelerin görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ve yolcu taşıması yapan taşıtların üzerinde de bir örneğinin bulundurulması zorunludur. d) Ücret tarifeleri başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir. Aynı güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz. e) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, önceden Bakanlıktan izin almak sureti ile belirli bir süre için, kullanılan taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıda koltuk için herhangi bir orana tabi olmaksızın özel indirim uygulanabilir. f)Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami altı aylık süreler halinde belirlenir. Belirlenen süreyi takip eden otuz günlük süre içerisinde yeni ücret tarifesi için Bakanlığa müracaatta bulunulmazsa, ücret tarifesi bitim tarihi itibariyle altı ay süreyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın uzar ve geçerli olur. Ancak, altı aydan az olmayan bu sürenin bitiminden sonraki herhangi bir tarihte ilgilinin müracaatı halinde, yeni ücret tarifesi talebi kabul edilir. g)Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan taşımacılar, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler. Ancak, bir önceki tarifeye göre daha düşük ücret uygulamalarında, bu ücret tarifesinin alındığı tarihten itibaren asgari dokuz ay geçmedikçe tarife değişikliği talebi yapılamaz ve yeni bir ücret tarifesi verilmez. h) Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve Bakanlık birimleri tarafından”Görülmüştür” şerhi düşülür. İlgili yetki belgesi sahibi şerh düşülen ücret tarifelerini onbeş gün içerisinde, faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır. İlgili Bakanlık birimleri de aynı süre içerisinde Bakanlığa ve taşıma yapılan güzergahların bağlı olduğu ilgili Bakanlık birimlerine bildirir. ı)Bakanlıkça düzenli eşya ve kargo taşımalarında ücret tarifesi aranmayabilir. Zaman Tarifeleri Madde 39- a)Yurtiçi düzenli yolcu, eşya ve kargo taşımaları zaman tarifesine tabidir. b) Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifelerinin uygulamaya konulmadan önce Bakanlığa onaylatılması zorunludur. c) Yetki belgesi sahipleri zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmak, ayrıca yolcu taşıması yapan taşıtların üzerinde bir örneğini bulundurmak zorundadırlar. d) Uluslararası yolcu, eşya ve kargo taşımalarında anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır. e) Zaman tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve Bakanlık birimleri tarafından “Onaylanır”. İlgili yetki belgesi sahibi onaylanan zaman tarifelerini onbeş gün içerisinde, faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır. İlgili Bakanlık birimleri de aynı süre içerisinde Bakanlığa ve taşıma yapılan güzergahların bağlı olduğu ilgili Bakanlık birimlerine bildirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarifelere Uyma Zorunluluğu

Tarifelere Uyma Zorunluluğu Madde 40– Düzenli taşımacılık faaliyetinde bulunan yetki belgesi sahipleri, “Görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile “Onaylanmış” zaman tarifelerine uymak zorundadırlar. Zaman tarifeleri, yetki belgesinin kapsamına, güzergahların durumuna ve taşıt belgelerinde kayıtlı taşıt sayısına uygun olarak düzenlenir. Düzenli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saat’e yolcu bileti düzenlenemez ve zaman tarifesinde yer alan her sefere araç tahsis edilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ KISIM

Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Taşımaların Kapsamı ve Taşıma Yetkisi

Uluslararası Taşımaların Kapsamı Madde 41- Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları; a) Türkiye'ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi bir aktarma olmadan yapacağı transit taşımaları, b) Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun varış yerlerinden, karayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun ise sınır kapıları dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları, c) Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları, d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan ikili taşımaları, e) İndirme,bindirme ve/veya yükleme,boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke dışındaki ülkeler olan üçüncü ülke taşımalarını, kapsar.

Taşıma Yetkisi

Madde 42- a) 41 inci maddenin (a) bendi kapsamında olarak, Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye’nin herhangi bir deniz limanına deniz yoluyla gelen yüklü karayolu taşıtlarının, herhangi bir aktarma olmadan yapacağı transit taşımalar, uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile Bakanlıktan uluslararası taşımalar için yetki belgesi almış Türk plakalı taşıtlarla yapılabilir. b) 41 inci maddenin (b) bendi kapsamında Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun Türkiye’deki varış yerlerinden, karayoluyla gelen yolcu ve eşyanın ise sınır kapıları dışındaki herhangi bir gümrük idaresinin bulunduğu yerden itibaren üçüncü ülkelere taşınması, Bakanlıktan taşımacı yetki belgesi almış Türk plakalı taşıtlarla yapılabilir. Gerekli hallerde, 41 inci maddenin (b) bendi kapsamındaki taşımalar için yabancı plakalı taşıtlara Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile taşıma yetkisi verilebilir. Yukarıdaki fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların hangi ülke, hangi kara hudut kapısı, deniz limanı, hava limanı veya alanı, demiryolu istasyonu veya garından taşıma yapacağı Bakanlıkça belirlenir. c) 41 inci maddenin (c) ve (d) bentleri kapsamındaki yolcu, eşya ve kargo taşımaları, yetki belgesi sahibi taşımacılara ait Türk plakalı, ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir. d)Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar. e) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’ye veya Türkiye’den taşıma yapma izni veren, geçiş belgesi, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) izin belgesi, özel izin belgesi gibi belgelerden biri olmadan yabancı plakalı taşıtlar tarafından taşıma yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Yasak Haller

Taşıtlarda Tadilat Yasağı Madde 43- a) Karoserinde, fabrikasınca imal edilmiş standart yakıt depolarında ve görünümünde değişiklik veya tadilat yapılan ve koltuk kapasitesi tadilat yapılmak suretiyle artırılmış taşıtlar yurt içi ve uluslararası yolcu taşımalarında kullanılamaz. b) Fabrikasınca imal edilmiş standart yakıt depolarında değişiklik veya tadilat yapılan ve dingil eklenerek tadilat yapılmak suretiyle yük kapasitesi artırılmış olan taşıtlar yurt içi ve uluslararası eşya taşımalarında kullanılamaz. c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine aykırı davranan yetki belgesi sahibinin bu taşıtları, durumun tespitinden sonra re’sen taşıt belgesinden düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde; düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz. Sınır Kapıları ve Tampon Bölgelerdeki Yasak Haller Madde 44- Doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, sınır mülki idare amirinin vereceği izin dışında; a) İlgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz. b) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz. Uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri sınır kapılarının dışındaki yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde gümrüklü sahalarda yapılır. c) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde yolcu aktarma, indirme, bindirme yapılamaz. Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade edilmez. Uygun Olmayan Unvan Kullanma Yasağı Madde 45- Yetki belgesi sahipleri, kullanacakları yetki belgesi kapsamına uygun kısa unvan ve sıfatları kullanmak zorundadırlar. A2, B, C, L2, M3 ve R2 dışındaki yetki belgesi sahipleri kısa unvan, reklam, ilan ve logolarında “uluslararası taşımacı” sıfatını kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşımaların Düzenlenmesi, Kota ve Geçiş Ücretleri

Taşımaların Düzenlenmesi

Madde 46- a) İkili, üçüncü ülke ve transit taşımalarda, yurtiçi taşımaları aksatmamak ve Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli, güvenli ve süratli kılmak amacıyla, gerektiğinde diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve tamamlayıcı olmak üzere altyapının fiziksel sınırları ile güzergahların belirlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde Bakanlıkça kota sistemi uygulanabilir. b)Türkiye ile uluslararası karayolu taşıması anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlarla, Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda kullanılacak her bir taşıt için Bakanlıktan izin alınması şarttır. c) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacakları Türk plakalı taşıtlar ile Türkiye’ye ve/veya Türkiye üzerinden taşıma yapacak yabancı plakalı taşıtların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen ağırlık ve boyutlara uygun olması şarttır. Geçiş Ücretleri Madde 47- a) Karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere yabancı plakalı taşıtlardan, Euro veya karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca ilan edilen konvertibl döviz veya Türk Lirası olarak geçiş ücreti alınır. b) Köprü, tünel ve otoyol ücreti gibi karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücret ile eşya/kargo ve taşıtlar için yapılan hizmetlerin ücretleri bu geçiş ücretlerine dahil değildir. c) Bakanlık, geçiş ücretlerini tespit etmeye, arttırmaya, indirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. d) Bu ücretlerin tahakkuk ve tahsili sınır kapılarındaki Bakanlık birimine bağlı sayman mutemetlerince veya Maliye Bakanlığınca yapılır. e)Türkiye’ye giriş gümrük kapılarında ödenmesi gereken geçiş ücretlerinin ödenmediği veya eksik ödendiğinin tespiti halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen ücretler üç katı olarak alınır. f) Bu madde kapsamındaki uygulamaya yönelik düzenlemeler ile geçiş ücretleri, Bakanlık tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tebliğ ile yapılır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır.

ALTINCI KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yolcu Bileti, Taşıma Senedi, Sevk İrsaliyesi ve Bagaj

Yolcu Bileti

Madde 48- a) Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. Düzenlenen yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi ve varsa acentesinin adı, unvanı ile bileti tanzim eden yetki belgesi sahibi veya acentesinin adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur. b) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz. c) Taşıtların, trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. d) B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin yapacakları taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti, ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigortanın poliçe numarası belirtilir. Bu tür taşımalarda taşımacı tarafından fatura düzenlenmesi zorunludur. Düzenlenen faturanın bir nüshası yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulur. e) Yetki belgesi sahipleri her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir. f)Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. g) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin yirmidört saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, taşıma veya bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden oniki saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise altı ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. h) 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir. ı) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir.

Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi

Madde 49- a)Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında, yetki belgesi sahiplerinin taşıma senedi düzenlemesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 769 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma senedinde, taşımacı, gönderen ve alıcının unvanı, adresi, iletişim bilgileri, eşyanın cinsi, miktarı, niteliği, teslim alma ve teslim edilme yerleri ve şartları, taşıma süresi, taşıma şartları, taşıma ücreti, taşımacının vergi numarası ve varsa sigorta poliçesinin belirtilmesi zorunludur. b) Uluslararası eşya taşımalarında sevk irsaliyesi aranmaz, uluslararası geçerliliği olan belgeler kullanılır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır.

Bagaj

Madde 50- a) Yurtiçi ve uluslararası taşımalarda, yolcunun otuz kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir. Yolcu taşımalarında, taşıt bagajının toplam istiap haddini aşan eşya taşınamaz. Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz. b)Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.Taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz. c) Gerekli hallerde, Bakanlıktan alınacak özel müsaade ile evcil hayvanların taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir. d) Tehlike yaratabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası, kargosu ve bagajı otobüs ile bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz. e) Uluslararası yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz. Bu taşımalarda bagaj sahiplerini belirleyecek bagaj fiş numarası ile bilet numarasını ihtiva eden bagaj listesini yapmak ve yolcuya imzalatmak zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM Yolcu ve Eşya Terminalleri

Terminaller

Madde 51- Karayolu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan terminaller ve terminal işletmeciliği Bakanlığın denetim ve iznine tabidir. Terminaller gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurularak,inşa edilerek ve kiralanarak işletilebilir. Gerçek ve tüzel kişiler, asgari terminal şartlarını haiz olmak kaydıyla ilgili mahalli idareden izin alarak, bağımsız özel terminaller kurabilir, inşa edebilir ve/veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak işletebilir. Yetki belgesi alınmadan terminal işletmeciliği yapılamaz. Terminallerde bulunması gereken asgari özellikler ve verilecek hizmetlerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır. A) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri; a)Alt ve üst yapı özellikleri ; Yolcu terminalleri, en az 2000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, otobüsler için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması şarttır. Yolcu terminallerinde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır. Bu altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise , sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır. Terminallerin kapalı alanlarında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, pis koku yayan maddelerin satışı ve ticareti yapılamaz. b) Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri ;

Terminal işletmecileri;

1) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli,açık ve anlaşılır bilgi vermekle, 2) Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturulması ve bu hizmetlerin yürütülmesiyle, 3) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla, 4) Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak faal,çalışır ve kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle, 5) Terminallere giriş çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve 3’er aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Bakanlığa bildirmekle, 6) Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde bulundurmak, asmak,yerleştirmekle, 7) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun bir şekilde olmasını kontrol ettirmekle, 8) Terminal işletmecileri, terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle, 9) Terminal İşletmecileri; işlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş – çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle, yükümlüdürler. c) Terminal ücretleri; Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kar amacıyla; 1) Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında makul bir ücret alınabilir. 2) Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehiriçi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, taşıt başına günlük makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz. 3) Uzun süreli beklemeler için özel olarak yapılmış otoparkları kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Terminallerde alınacak bu ücretlere ilişkin ücret tarifeleri, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan “düzenli yolcu taşımacılığı ücret tarifeleri” hükümlerine tabidir. d) Kalkış ve varışların terminalden yapılması zorunluluğu; Düzenli yolcu taşımalarında kalkış ve/veya varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak, yeri ve zamanı önceden belirlenen ve bu Yönetmelikle tanımlanan ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir. Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılamaz. Ancak, ilgili Trafik Komisyonlarından izin alınmak suretiyle terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip, bindirilebilir. e) Terminalin bulunmadığı yerlerle ilgili hükümler; Terminalin bulunmadığı yerleşim birimlerinde, ilgili mahalli makamlarca uygun fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilir veya belirlenir ve bu hususta düzenlenen resmi belge yetki belgesi sahibi tarafından Bakanlığa ibraz edilir. B)Eşya/kargo terminali; Eşya/kargo terminallerinin en az 2000 m2 yükleme, boşaltma, depolama, istifleme ve aktarma alanına sahip olması, eşya taşımaya mahsus her türlü taşıtın yükleme, boşaltma yapabileceği yanaşma yeri ve park yerinin bulunması, çevrelerinin güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Eşya/kargo taşımalarında terminal zorunluluğu aranmaz. 1580 sayılı “Belediye Kanunu”, 3030 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ve 5442 sayılı “İl İdaresi Kanunu” hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyete Başlama ve İstatistiki Veri Temini

Faaliyete Başlama

Madde 52- Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin verilmesinden itibaren altı ay içinde faaliyete başlamak zorundadır.

İstatistiki Veri Temini

Madde 53- a) A3, F, G ve H türü dışındaki yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça belirlenen bilgileri içeren faaliyet raporlarını alınacak örneğe uygun olarak Bakanlığa göndermek zorundadırlar. b) A2, B1, B2, C2, C3, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını altışar aylık devreler halinde tanzim ve imzalayarak, birinci altı aylık döneme ait (1 Ocak - 30 Haziran) faaliyet raporlarını Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci altı aylık döneme ait (1 Temmuz- 31 Aralık) faaliyet raporlarını müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar. c) A1, D1, D2, E türü, K1, K3, L1, M1, M2, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını 1 Ocak – 31 Aralık arasında yıllık olarak tanzim ve imzalayarak müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar. d) Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları, kendilerine kayıtlı olan yetki belgesi sahipleri ile ilgili bilgileri hazırlayarak her yıl Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. e) Faaliyet raporları, yetki belgesi sahipleri tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına da gönderilir. Faaliyet raporlarındaki bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Düzeni

Mevzuata Uygun Taşıma

Madde 54- a) Yetki belgesi sahipleri faaliyetlerini, Kanuna, bu Yönetmeliğe, ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşme, tebliğ, yönerge hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanacak genelge esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır. b)Yetki belgesi alınmadan taşımacılıkla ilgili herhangi bir faaliyette bulunulamaz. Herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, taşımalarda kullanılamaz. Bu şekilde herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt edilmeden ve/veya taşıt kartı olmadan taşıma yapan taşıtlar, faaliyetten men edilerek onbeş gün süreyle parka çekilir, taşıt sahibine Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır. c) F, G ve H türü yetki belgesi sahipleri, taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemez. d) Taşıma işleri komisyoncularının kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur. e) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. f) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi sahipleri, ücret karşılığı ticari taşımacılık ve F, G, H türü yetki belgesi sahipleriyle de anlaşma veya sözleşme yapamazlar. Taşıma Hattı ve Taşıma Güzergahına Uyma Madde 55- Düzenli taşıma yetki belgesi sahibi taşımacılar, belirlenmiş taşıma hattındaki güzergahı takip etmek ve Bakanlığa bildirilmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar.

Ortak Taşıma

Madde 56– Yetki belgesi sahipleri, belirli bir sürede belirli bir işi yapmak üzere, Bakanlıkça asgari şartları belirlenecek bir ortak taşıma sözleşmesini imzalayarak, bir nüshasını da Bakanlığa vermek suretiyle; a) Aynı yetki belgesine sahip olanlar kendi aralarında, b) C2, L2 ve M3 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle, c) K1, L1, M1, M2, N1 ve N2 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle, ortak taşıma sözleşmesi akdederek ortak taşıma yapabilirler. Bu tür taşımalarda, yetki belgesi sahipleri, sorumluluk ve yükümlülük bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Uluslararası taşımalarda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşme hükümleri saklıdır.

Değişiklik Bildirimi

Madde 57- Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç) hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, temsile yetkili şahıs, taşıt ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren altmış gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenlerin Nitelikleri, Hakları ve Sorumlulukları,Eğitim

Personel İstihdamı

Madde 58- Yetki belgesi sahipleri; a) Hizmetlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurmakla yükümlüdürler. b)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam edilmemesi durumunda doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar. Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenlerin Nitelikleri, Hakları ve Sorumlulukları Madde 59- Taşıma işlerinde istihdam edilenler; a) Hizmetin gerektirdiği niteliklere ve bu Yönetmelikte yer alan mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak zorundadır. b) Yetki belgesi sahipleri, personelinin ve çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadır. c) Hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmaksızın istihdamın tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. d) Üstlendikleri hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

Sürücülerde Aranacak Şartlar

Madde 60- Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için; a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, c)Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları, d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları, e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, f) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları, g) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları, h) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, ı) Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları, şarttır. A3 yetki belgesi sahiplerinin sürücüsüz olarak kiraya verdikleri taşıtları kullanacak olanların, taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları gerekir. Bu kişilerde bu Yönetmelikte sürücüler için öngörülen diğer şartlar aranmaz.

Eğitim

Madde 61- Üst düzey yönetici, orta düzey yönetici ve sürücülerin, faaliyet alanlarına uygun mesleki yeterlilik eğitimi almaları şarttır. Muafiyetle ilgili hükümler saklıdır. Sürücülerin Çalışma Süreleri Madde 62- Sürücüler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri, çalışma süreleri bakımından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelik hükümleri ile Karayoluyla Uluslararası Taşıma Yapan Taşıt Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ve ilgili diğer mevzuata uymak zorundadırlar. Bu süreler taşıtlarda bulunan takograf cihazındaki bilgilere göre tespit edilir.

YEDİNCİ KISIM

Sigorta

BİRİNCİ BÖLÜM Yolcu Taşımalarında Sigorta ve Sigorta Zorunluluğu

Sorumluluk

Madde 63- Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahat süresince meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludur. Ancak, uluslararası yolcu taşımalarında, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir. Yapılması Zorunlu Sigortalar Madde 64- Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Yolcu taşımalarında, Kanunun 18 inci maddesinde tanımlanan "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile yürürlükte olan “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” nın yaptırılması zorunludur. Ancak, A3 yetki belgesi sahipleri için "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" zorunlu değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta Şirketlerinin ve Sigorta Ettirenin Yükümlülüğü ve Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı

Sigorta Şirketlerinin ve Sigorta Ettirenin Yükümlülüğü Madde 65- Türkiye'de “karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası branşında” çalışma ruhsatı bulunan her sigorta şirketi, yetki belgesi sahiplerinin usulüne uygun olarak yapmış oldukları talebe göre, taşıtın niteliğini de göstermek suretiyle, "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” nı yapmak zorundadır. Sigorta ettiren, kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlüdür. Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı Madde 66- "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu taşımacılığı yapamaz ve bunların taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlarının trafiğe çıkışına izin verilmez. Denetimler sırasında "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” nın yapılmadığı ortaya çıkarsa, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına ilgili denetim elemanlarınca en yakın yerleşim noktasına kadar izin verilir, bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşımaya devam edilir ve ayrıca ilgili makamlarca durum Bakanlığa bildirilir. Taşıt Mülkiyetinin Devrinde Sigorta Madde 67- Taşıtın sahip değiştirmesi halinde, mevcut "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” mülkiyetin devrinden itibaren ilgili sigorta şirketince tanzim edilecek bir zeyilname ile tevsik edilmesi halinde sigorta süresi sonuna kadar devam eder. Yetki belgesi sahibi, taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtların sigorta işlemlerinden de sorumludur. Sigorta Poliçesinin Aslının Bakanlığa Verilme Zorunluluğu Madde 68- Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar

SEKİZİNCİ KISIM

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma

Milli Savunma Yükümlülüğü

Madde 69- Yetki belgesi sahipleri 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşımanın Planlanması Madde 70- Olağanüstü hal ve savaşta, taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için Bakanlık, ilgili kuruluşlar ve yetki belgesi sahipleriyle işbirliği yaparak gerekli planları hazırlar. Yetki belgesi sahipleri bu husustaki Bakanlık talimatlarına uymak zorundadır. 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri saklıdır.

DOKUZUNCU KISIM Denetim, Cezalar ve İdari Müeyyideler

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim

Madde 71- Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan her türlü faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, valilikler, kolluk kuvvetleri (polis, zabıta, jandarma) ve yetkili kıldığı diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli aracılığıyla yapar. Denetimle ilgili olarak bu kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar Madde 72- Valilikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve kolluk kuvvetleri (polis, zabıta, jandarma) Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından Bakanlığın belirlediği kişiler, denetim yapmakla görevli, yetkili ve yükümlüdür. Bu görevlendirme yapılırken ilgili kişinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlıkça bilgi verilir. Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurları ve bunlara uygulanan cezalara ilişkin tutanakları Bakanlığa göndermek zorundadır. Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları adli ve ilgili diğer mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasını ister ve takip eder. Denetimle görevlendirileceklerde en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.

İKİNCİ BÖLÜM Cezalar ve İhtarlar

Cezalar ve İhtarlar

Madde 73- a) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmeliğin; 6 ncı maddesinin (a) bendinde, 9 uncu maddesinde, 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, 22 nci maddesinin (a),(c) ve (e) bentlerinde, 23 üncü maddesinin (a), (b) ve (f) bentlerinde, 35 inci maddesinde, 38 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde, 39 uncu maddesinin (c) bendinde, 40 ıncı maddesinde, 42 nci maddesinin (d) bendinde, 44 üncü maddesinde, 48 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, 49 uncu maddesinin (a) bendinde, 51 inci maddesinin (d) alt bendinde, 54 üncü maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinde, 64 üncü maddesinde, 65 inci maddesinde, yer alan hükümlere aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

b) İhtarlar:

Bu Yönetmeliğin;

17 nci maddenin (d) bendinin (9) uncu fıkrasına aykırı hareketle karayolu altyapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara yapmış olduğu her ihlal ile ilgili olarak beş ihtar, 18 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 19 uncu maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 19 uncu maddesinin (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar, 20 nci maddesine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 21 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar, 21 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 22 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar, 22 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 22 nci maddesinin (g) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) veya (i) bentlerine aykırı hareket edenlere on ihtar" şeklinde, 23 üncü maddesinin ( c) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 23 üncü maddesinin (e), (g), (h), (i) ve (j) bentlerine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 24 üncü maddesine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 25 inci maddesine aykırı hareket edenlere on ihtar, 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere bir ihtar, 31 inci maddesine aykırı hareket edenlere on ihtar, 32 nci maddesine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 33 üncü maddesinin (a) ve ( c) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar" şeklinde, 38 inci maddesinin (h) bendine aykırı hareket edenlere üç ihtar, 39 uncu maddesinin (b) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 39 uncu maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere üç ihtar, 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar, 45 inci maddesine aykırı hareket edenlere üç ihtar, 48 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar, 48 inci maddesinin (c) bendine aykırı hareket eden taşımacı ve/veya acenteye her fazla yolcu için bir ihtar, 48 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 48 inci maddesinin; (d) ve (g) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar, (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 50 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 50 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 50 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 51 inci maddesinin A fıkrasının (b) ve (c) alt bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 53 üncü maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 53 üncü maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere iki ihtar, 55 inci maddesine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 57 nci maddesine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 58 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere bir ihtar, 59 uncu maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar, 59 uncu maddesinin (b) bendine aykırı hareket edenlere bir ihtar, 60 ıncı maddesine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine beş ihtar, 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on ihtar, 67 nci maddesine aykırı hareket edenlere iki ihtar, 68 inci maddesine aykırı hareket edenlere üç ihtar, 13 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün tekelinde bulunan gönderilerin taşınmasının tespiti halinde on ihtar, verilir. 53 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirlenen süreyi takip eden otuz gün içerisinde faaliyet raporlarını gönderenlere iki ihtar, bu otuz günlük süre içerisinde göndermeyenlere beş ihtar verilir. Beş ihtar verildiğinin yetki belgesi sahibine tebliğinden itibaren 30 gün içinde faaliyet raporlarının yine gönderilmemesi halinde yetki belgesi sahibinin faaliyeti durdurulur ve faaliyet raporunun gönderilmesinden 10 gün sonra faaliyetine izin verilir. Çalışma ve ücret koşullarına, kullanılan araçların ağırlık ve boyutlarına, sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallar ile yol ve araç güvenliğine, çevrenin korunmasına ve mesleki sorumluluğa ilişkin diğer kuralları içeren yürürlükteki düzenlemeleri; yılda 3 kez ihlal ettiği tespit edilen gerçek veya tüzel kişiliğin mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek 25 ihtar verilir. Taşıma yetki belgesinin verilmesinden itibaren ilk altı ay içinde taşıma faaliyetinde bulunmayan taşımacılara beş ihtar verilir, ikinci altı ayda da faaliyete başlamaması halinde yetki belgesi iptal edilir. Çalıştırdıkları sürücülerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanarak karıştıkları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı ve ticareti suçları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde bir ihtar verilir ve ilgili yetki belgesi sahibi Bakanlık ve güvenlik birimlerince yakın takibe alınır. İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 milyon TL. olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yukarıdaki fıkraya göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir. Suç ve Ceza Tutanağı Düzenlemeye Görevli ve Yetkili Kılınanlar

Madde 74- Suç ve ceza tutanağı düzenlemeye görevli ve yetkili personel aşağıda sayılmıştır:

1)Bakanlıkça yetkili kılınmış; a) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü personeli, b) Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri personeli, c) Bakanlığın görevlendireceği diğer kamu personeli, 2)Trafik polisi ve zabıtası, 3)Terminallerde görevli belediye zabıtası, 4)Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli. 5) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları.

Suç ve Ceza Tutanağı Düzenlenmesi

Madde 75- Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen suçları işleyenler hakkında, bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilen görevliler tarafından suç, para cezası ve ihlal tespitine dair tutanak düzenlenir Tutanaklar, yargı ile ilgili olanlar için suç tutanağı, para cezaları için para cezası tutanağı, diğer kusurlar ve mevzuat ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere üç şekilde düzenlenir. Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı tutanak düzenlenir ve ayrı para cezası uygulanır. Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde belirtilen para cezaları, tahsilat yapmaya yetkili ve bu Yönetmeliğin 77 nci maddesinde ifade edilen kurumlarca , tutanağa istinaden makbuz karşılığı tahsil edilir. Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Tutanakları Düzenleyenlerin Yükümlülüğü Madde 76- a) Tutanak düzenleyenlerin tutanaklarla ilgili yükümlülükleri;

Tutanak düzenleyenler;

1) Tutanaklara bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak, 2) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek, 3) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek, 4) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak, 5) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak, 6) Yargı ile ilgili suçüstü hallerde, suç tutanağının en az 2 görevli tarafından imzalanmasını sağlamak, ile yükümlüdürler. b) Tutanak düzenleyenlerin tutanaklar hakkında yapacakları diğer işlemler; 1) Yargı ile ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim edilir. 2) Para cezası tutanakları takip ve tahsili için yedi iş günü içinde ilgili mal sandığına ve vergi dairesine gönderilir. 3) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir ve Bakanlığın ilgili biriminde saklanır. Para Cezalarının Ödenme Şekli Madde 77- Para cezası tutanaklarında yazılı cezalar, süresi içerisinde Maliye Bakanlığının mal sandıklarına veya vergi dairelerine ödenebileceği gibi, kısa adı PTT olan Posta Telgraf Teşkilatı İşletmesi Genel Müdürlüğünün yetkili merkez ve şubeleri ile yetkili banka şubelerine de ödenir.

Para Cezalarının Ödenme Süresi

Madde 78- Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. İlgilisine tebliğ edilmeyen tutanakların tebliğinde 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Bu süre içinde de ödenmeyen para cezaları için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün merkez ve şubelerine veya Bankalara yapılan ödemelerde paranın bu merkez ve şubelere yatırılma tarihi ödeme tarihi sayılır. Para Cezalarına Itiraz ve Suçlarda Tekerrür Madde 79- Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen suçların işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen yetki belgesi sahiplerine işlediği suçların cezalarının toplamının on katı ayrıca para cezası verilir ve bu suçun taşıt sürücüleri tarafından işlenmiş olması halinde ise sorumlu taşıt sürücüsünün mesleki yeterlilik belgesi bir yıl süreyle geri alınır.

Ceza Uygulaması

Madde 80 - Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, Bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde belirtilen para cezaları, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına, Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen uyarma, ihtar, geçici durdurma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. Ceza tutanağı düzenlenen hususlardaki ihlaller otuz gün içerisinde giderilir. Giderilmezse veya düzeltilmezse yeniden ceza uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdarî Müeyyideler

Uyarma ve Faaliyet Durdurma

Madde 81- a) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre para cezası ile cezalandırılan yetki belgesi sahipleri her ceza tutanağı başına bir uyarı almış sayılır. b) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içerisinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahipleri bir uyarı almış sayılır. c) Bu Yönetmeliğin, 32 nci maddesinin (b) bendine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespitinden sonra 30 gün; (c) bendine aykırı hareket edenlerin ise 15 gün süre ile durdurulur. d) Bu Yönetmeliğin, 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi taşımacı ve acentenin faaliyetleri 30 gün süre ile durdurulur. Aynı mahiyetteki bilgi ve belgelerin ikinci kez istenilmesine rağmen verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri durdurulur. Bu nedenle faaliyeti durdurulan yetki belgesi sahipleri kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa ibraz ettikleri tarihten başlamak üzere beş gün sonra faaliyetlerine izin verilir.

İptal ve Faaliyet Durdurma

Madde 82- 1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen kişiler hakkında, aynı maddenin aynı fıkrasında ifade edilen suçlardan yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde, bu kişiler mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olacağından, Bakanlıkça bu kişilerin ihraç edilmeleri için durum ilgili gerçek veya tüzel kişiye bildirilir ve altmış gün süre tanınır. Bu süre içerisinde ihraç işlemi gerçekleşmezse ilgilinin yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti durdurulur. Bu nedenle faaliyeti durdurulan yetki belgesi sahibinin altmış günlük sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ihraç işleminin yapıldığını Bakanlığa ibraz etmesi halinde bu ibraz tarihinden başlamak üzere onbeş gün sonra faaliyetine izin verilir. İhraç işleminin, verilen toplam doksan günlük süre içerisinde de gerçekleştirilmemesi ve Bakanlığa bu hususun belgelendirilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir. 2) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen kişilerin yetki belgesinin sağladığı imkanları, kabiliyetleri ve hakları kullanarak karıştıkları, Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı ve ticareti suçları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde yetki belgesi sahiplerinin yetki belgeleri iptal edilir. Bu suretle yetki belgeleri iptal edilenlere üç yıl geçmedikçe yetki belgesi verilmez. 3) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin son fıkrasına göre yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, başvuru, yenileme, değişiklik ve her türlü işlem sırasında ibraz/beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin yanlış, yanıltıcı veya sahte olarak verildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için de, durum otuz gün içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu durumdakilerin iki yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi talebi değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir. Bu fıkraya göre belgesi iptal edilen yetki belgesi sahibinin, iptal kararına karşı yargıya başvurması ve yargılamanın lehine sonuçlanması halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yetki belgesi iade edilir. Bu durumdaki yetki belgesi sahibi, yetki belgesi alınmasına ilişkin genel ve özel şartlarda eksiklikleri varsa, bu eksikliklerini doksan gün içinde tamamlaması gerekir. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde bu Yönetmeliğin iptale ilişkin hükümleri uygulanır. 4) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan, yetki belgesi sahiplerinin faaliyette bulunduğu sırada ilk kazaya karıştığı tarihteki taşıt sayısı esas alınarak, bu tarihten başlamak üzere bir yıl içinde, taşıt sayısı on adetten az olanların üç kez, taşıt sayısı on ila yirmi adet olanların dört kez, taşıt sayısı yirmi adetten fazla olanların taşıt sayılarının beşte biri veya daha fazla sayıda yaralanmalı veya ölümlü kazaya karışması ve bu kazalarda taşıt sürücüsünün % 50 ve üzerinde asli kusurlu olduğunun yargı kararıyla kesinleşmesi halinde, kazaya karışan taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahiplerinin yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur. Bu şekilde faaliyetleri durdurulan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar bu süre boyunca başka bir yetki belgesine kaydettirilerek çalıştırılamaz. 5) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aykırı olarak, asgari kapasite şartlarını öngörülen sürede sağlamayanların yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur. Bu bir aylık süre zarfında da asgari kapasite tamamlanmaz ise ilgilinin yetki belgesi iptal edilir. 33 üncü maddeye göre bildirimde bulunulması gerektiği halde bildirimde bulunmayarak asgari kapasiteyi öngörülen süreler içerisinde sağlamadığı tespit edilenler için faaliyet durdurma işlemi tesis olunmadan yetki belgeleri Bakanlıkça doğrudan iptal edilir. 6) Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan iptal işlemleri, iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine tebliğ tarihinden başlamak üzere otuz gün sonra yürürlüğe girer. Ancak 82 nci maddenin 5 inci bendine göre yapılan yetki belgesi iptal işlemi, iptal işleminin ilgiliye tebliğinden itibaren başlar. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan faaliyet durdurma işlemleri, faaliyet durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 7)Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça altmış gün süre verilir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

İptal Nedeniyle Verilen Bekleme Sürelerine İlişkin Hükümler

Madde 83- Yetki belgesi bir yıl ve daha fazla süreyle iptal edilenlerin bu sürelerin bitiminden sonra tekrar yetki belgesi almak istemeleri halinde ilk belge alınmasındaki şartlar aranır ve uygulanır. Yetki belgeleri bir yıldan daha az süreyle iptal edilenlerin, yetki belgesi iptal süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde yetki belgelerinin iade edilmesi talebinde bulunmaları halinde, ilk belge alınmasındaki hükümler aranmaksızın yetki belgesi iade edilir, bu süre içinde müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

ONUNCU KISIM

Diğer Hükümler ve Geçici Maddeler Karayolu Taşıtlarıyla Yapılacak Hac ve Umre Madde 84 – Karayolu taşıtlarıyla yapılacak hac ve umre seyahatleri bu Yönetmeliğin hükümlerine tabidir. Hüküm Bulunmayan Haller ile Olağanüstü Şartlarda Yapılacak Düzenlemeler Madde 85- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ, yönerge ve genelgelerle düzenlenir. Bakanlık, doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, ülkelerin bu konulardaki durum ve konumlarına göre bu Yönetmelikte uluslararası taşımalar ve faaliyetler için öngörülen ve mevcut hükümleri belirli bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

Bu Yönetmeliğin Hazırlanmasında Yararlanılan ve Atıfta Bulunulan Mevzuat

Madde 86- Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dikkate alınmıştır.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Madde 87- Mesleki yeterlilik eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar, eğitim müfredatı, eğitimin süresi, sınav, mesleki yeterlilik belgesinin şekli ve diğer hususlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça altı ay içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulacak bir Yönetmelik ile düzenlenir. Bu Yönetmelik’te Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri dikkate alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 88- Bu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 8/9/1994 tarihli ve 22045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkar.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre, geçici olarak verilenler dahil yetki belgesi almış olanlar, bu Yönetmeliğin ilgili yetki belgesi sahipleri için öngördüğü şartlarını bir yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar. Tanınan bu bir yıllık süre dolmadan yetki belgesi süresi bitenlerin, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartları sağlayamaması halinde, yetki belgesinin süresi, uyum sağlamaları için verilen bir yıllık sürenin geriye kalan süresi kadar, sağlamaları halinde ise bu Yönetmeliğin öngördüğü beş yıllık süre için yenilenir. Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi almış olanların yetki belgeleri; bu Yönetmelikte öngörülen şartları uyum sağlamaları için verilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde, iptal edilir. Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan herhangi bir yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişiler; ilgili belgeleri ibraz etmek koşuluyla bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 13 üncü maddesindeki şartlar aranmaksızın, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde yetki belgesi almak zorundadır. Zorunluluk halinde bu süre, Bakanlıkça altı aylık dönemlerle en fazla bir yıl uzatılabilir. Yetki belgesi alma süresi bitimine kadar müracaat etmeyenlerin faaliyetleri durdurulur ve bu tarihten sonra müracaat edenlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu durumda olanların yetki belgesi almak istemeleri halinde; talep ettikleri yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıklarını belgelemeleri şarttır. Bu madde kapsamında yetki belgesi alanlar, yetki belgesi aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uydurmak zorundadırlar. Bu şekilde yetki belgesi alanların yetki belgeleri; bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uyum sağlamaları için verilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde, iptal edilir. Bu madde kapsamında K türü yetki belgeleri hariç olmak üzere ilk defa yetki belgesi alacak olanların yetki belgesi alma tarihlerine göre yetki belgesi ücretleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; İlk üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 40, İkinci ve üçüncü üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 25, Dördüncü üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 20, oranlarında indirimli olarak uygulanır. Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, K türü yetki belgelerini ilk dokuz aylık dönem içinde alacak olanların yetki belgesi ücretlerinde % 90, son üç aylık dönem içinde alacak olanların yetki belgesi ücretlerinde ise % 89 oranında indirim uygulanır. Geçici Madde 4- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükte bulunan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik ile Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğe göre verilmiş olan ihtarlar kaldırılır ve ihtar verilmesi gerekenler hakkında da herhangi bir işlem yapılmaz. Geçici Madde 5- 20/8/1994 tarihli ve 22027 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik" ve 8/9/1994 tarihli ve 22045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yetki belgesi almış olup, söz konusu Yönetmeliklerin hükümleri gereğince yetki belgesi iptal edilmiş gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde, iptal nedeniyle öngörülen bekleme süresi aranmaksızın yetki belgesi alabilirler. Bu durumda olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde yetki belgelerini almaları halinde, yetki belgesi ücreti % 50 indirimli olarak uygulanır. Geçici Madde 6 – Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının c) bendinde öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31/12/2006 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi en çok altı aya kadar uzatabilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte; yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi alınarak yapılan yolcu taşımalarında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenler için 60 ıncı maddenin b) bendinde yer alan tahsil şartı aranmaz. Geçici Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 9 uncu maddede belirtilen tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki Yönetmelik Bakanlıkça Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bakanlık gerektiğinde bu süreyi altı aylık dönemler halinde en fazla bir yıl uzatabilir. Yetki belgesi sahipleri, Bakanlığın çıkaracağı bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak çıkartılan Yönetmelik hükümlerine, Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik", Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği" ile Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uymak zorundadır. Geçici Madde 8- K1, K3, L1, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri 2007 faaliyet yılından başlamak üzere faaliyet raporu düzenler. Geçici Madde 9- Her hangi bir yetki belgesinin eki taşıt belgesine, sözleşmeli taşıt kayıt ettirmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, en az 3 adet taşıta sahip olmaları şartı 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanır. Geçici Madde 10- Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle belirlenen sözleşmeli taşıt kullanma oranlarına ilişkin hükümler D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri için 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihe kadar aşağıdaki oranlar geçerlidir. D1 ve D2 yetki belgesi sahibi taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt sayısının beş katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek kullanabilirler. Geçici Madde 11 — a) Ticari amaçla veya kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25/2/2008 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde %87 oranında indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin, 12 ile 13 üncü maddelerindeki şartların sağlanması şarttır. b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bununla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odasına kayıt belgesini ibraz eden adi komandit şirketler ile K1 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklara, 24/2/2006 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla istedikleri yetki belgesi verilir. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan adi ortaklıklar durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. İki yıllık süre içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeyen K1 yetki belgesi sahibi adi ortaklıklara verilen yetki belgeleri iptal edilir. c) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ve 73 üncü maddesinde yer alan, "Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır" hükmü, 2005 ve 2006 yılları için uygulanmaz. d) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendindeki hüküm, şehir içi ve il içi taşımalarda kullanılan taşıtlar için 1/1/2009 tarihine kadar uygulanmaz. e) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (b) bendindeki hüküm, yurt içi taşımalarda kullanılan taşıtlar için 1/1/2009 tarihine kadar uygulanmaz. f) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; fiilen uluslararası lojistik işletmeciliği yaptığını belgeleyen C2 yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde L2 yetki belgesi ücreti 25/2/2006 tarihine kadar % 40 oranında indirimli olarak uygulanır. Bu kapsamda L2 yetki belgesi alanlar için bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari 2500 m2’lik açık/kapalı alan şartı aranmayıp, 25 Şubat 2004 tarihinden önce kullanmakta oldukları alan asgari alan şartı olarak kabul edilir. g) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yaptığını belgeleyen C5, G ve H yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde R2 yetki belgesi ücreti 25/2/2006 tarihine kadar % 40 oranında indirimli olarak uygulanır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yurtiçi lojistik işletmeciliği veya taşıma işleri organizatörlüğü yapan gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilere, 25/2/2006 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli ücreti ödemeleri kaydıyla L1 yetki belgesi ücreti %40 ve R1 yetki belgesi ücreti %60 oranında indirimli olarak uygulanır. h) Uluslararası eşya taşımacılığı yapmak üzere C türü, L2, M3 yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin; Avrupa’ya yönelik olmayan taşımalarda kullanılmak üzere taşıt belgelerine 25/2/2005 tarihine kadar kayıt edilmiş taşıtları için 1/1/2008 tarihine kadar yaş şartı aranmaz. Bu şekilde kayıt edilecek taşıtlar asgari kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. ı) Yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere E2, K türü, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgesi alan/alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgelerine kayıtlı/kaydedilecek taşıtları için 1/1/2009 tarihine kadar yaş şartı aranmaz. j) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yurt içi eşya taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren ve 25/2/2006 tarihine kadar K1 yetki belgesi almak üzere gerekli şartları sağlayarak başvuran gerçek kişilerden, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen 25 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt kapasitesine sahip olma şartı ile 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin 2 inci alt bendinde yeralan ortadüzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etme şartı aranmaz. k) Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, K türü hariç ilk defa yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilere, alacakları yetki belgesi türüne göre; yetki belgesi ücreti 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında %18, bu tarihten 25/8/2005 tarihine kadar ise %10 indirimli, 25/2/2006 tarihine kadar ise %5 indirimli olarak uygulanır. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10’ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos’a kadar toplam belge ücretinin her ay %15’inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %18 indirimden yararlanırlar. l)Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, ilk defa K türü yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilere yetki belgesi ücreti 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında %89, bu tarihten 25/2/2006 tarihine kadar ise %87 indirimli olarak uygulanır. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10’ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos’a kadar toplam belge ücretinin her ay %15’inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %89 indirimden yararlanırlar. Bunlardan K1 yetki belgesi alacak tek taşıt sahibi gerçek kişilere ise; 25/2/2006 tarihne kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli ücreti ödemeleri kaydıyla yetki belgesi ücreti %97 oranında indirimli olarak uygulanır. m) Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre, yetki belgesi alma zorunluluğu süresinin Bakanlıkça uzatılması halinde; uzatılan sürelerin tamamı, bu madde kapsamında 25/2/2005 tarihine yetki belgesi almış olanların yetki belgesi geçerlilik süresi ile bunlar için bu Yönetmeliğin öngördüğü iki yıllık uyum sürelerine ilave edilir. n) Bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesine göre 25/8/2005 tarihine kadar verilmiş ve doksan günlük süre geçirilerek paraya çevrilme imkanı kalmayan ihtarlar; 31/10/2005 tarihine kadar Bakanlığa yazılı başvuruda bulunmak ve her ihtar için ödenmesi gereken ücretin %50 fazlasıyla yetkili saymanlığa ödendiğine dair makbuz da eklenmek suretiyle bildirilmesi halinde kaldırılır. o) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan %15 ibaresi 01/01/2009 tarihine kadar %50 olarak uygulanır. ö) Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan "Ancak, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 8 yaşından büyük olamaz" hükmü 1/11/2006 tarihinden önce düzenlenmiş bulunan A2 yetki belgeleri için 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz. p) 17 nci maddenin son fıkrası, yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 25/2/2008 tarihine kadar zorunlu değildir. r) Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere 30/11/2006 tarihine kadar yetki belgesi alanlar için bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (i) bendi 31/1/2007 tarihine kadar uygulanmaz. s) K türü yetki belgesi sahipleri için bu Yönetmeliğin 33 üncü ve 57 nci madde hükümleri 25/2/2008 tarihine kadar uygulanmaz. ş) Bu Yönetmeliğin "Terminaller" başlıklı bölümünün 51 inci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendinde yer alan "Alt ve üst yapı özellikleri" 31/12/2007 tarihine kadar aranmaz. t) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında yer alan "…faaliyetten men edilerek on beş gün süreyle parka çekilir," hükmü 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz. u) F1 yetki belgesi almış olanlar, 31/12/2006 tarihine kadar, ücret farkını ödemek kaydı ile F1 yetki belgelerini F2 yetki belgeleri ile değiştirebilirler. Düzenlenen F2 yetki belgesinin geçerlilik/bitim tarihi F1 yetki belgesindeki bitim tarihidir.

Ek madde 1- Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkanları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.

a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren Birlik/Odalar arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir. b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek sureti ile en az bir yıl en fazla beş yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde yenilenebilir. c) Yetki devredilmiş olanların ilgili mevzuat ile yayımlanan genelge ve talimatlara uymaması halinde, Bakanlık tarafından 15 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak sureti ile yapılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptal edilir. d) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar. e) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu veya Birlik/Oda’ya yetki devri yapılabilir. f) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmet/hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlığın onayını gerektirir. g) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihtası hususunu kapsayamaz ve hususta yetki devri yapılamaz. h) Bu Yönetmeliğin 74, 75 ve 76 ncı maddeleri hükümleri saklıdır. ı) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

Madde 89- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 90- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

ERYAMAN EVDENEVE, ŞEHİRDEN ŞEHİRE EŞYA TAŞIMACILIK; GÜLÜM NAKLİYAT.

...

Hizmetlerimiz sayfasına git >>>

BU WEB SİTESİ EN İYİ " Mozilla Firefox " BROWSERDA GÖRÜNTÜLENİR.